Contractul cu Turistul

CONTRACT-CADRU

de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Partile contractante

S.C. EDEN TRAVEL PARTNER S.R.L. din Tulcea , str Isaccei nr 1 , bl M1, sc D, ap 6 cu punct de lucru deschis in Bucuresti, str Calea Plevnei nr 145 , Sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J36/124/2005, C.I.F. ( Vat Number)  RO17315860, detinatoarea licentei de turism nr. 7559/22.03.2016 reprezentata de Dl. Catalinoiu –Gociman Dragos in calitate de Administrator, denumita in continuare Agentia,

si turistul/reprezentantul turistului,

 

I. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract şi eliberarea documentelor de plată şi călătorie.

 

II. Incheierea contractului

2.1. Deoarece procesarea unei rezervari consta in plasarea in prealabil a unei comenzi in site-ul agentiei, prezentul contract intra in vigoare odata cu confirmarea finala rezervarii. Confirmarea disponibilitatii unei comenzi plasate in site nu reprezinta o rezervare. Comanda va deveni o rezervare ferma, iar conditiile prezentului contract vor intra in vigoare, doar dupa achitarea avansului minim sau integral, in functie de conditiile ofertei, si doar  dupa transmiterea confirmarii finale de rezervare prin mijloacele convenite (ex: email, fax). In cazul in care furnizorul nu poate confirma rezervarea suma achitata va fi restituita integral sau se vor propune variante alternative.

2.2. Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situaţii:

 1. a) în momentul semnării lui de către turist sau prin acceptarea condiţiilor contractuale de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice;
 2. b) în momentul în care turistul primeşte confirmarea scrisă a rezervării de la Agenţie, în cel mult 10 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comandă ( de la plasarea comenzii pe site-ul agentiei ). Este responsabilitatea agenţiei de turism de a informa turistul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, Agenţia poate solicita un avans de până la 30-50% din preţul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcţie de data la care turistul solicită serviciile.
 3. În cazul în care conţinutul bonului de comandă (comanda plasata pe site) nu diferă de conţinutul confirmării călătoriei turistice şi confirmarea s-a efectuat în termenul de 10 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul care decide să renunţe la călătoria turistică datorează Agenţiei penalităţi conform cap. VI.
 4. În cazul în care conţinutul bonului de comandă( comanda plasata pe site ) diferă de conţinutul confirmării călătoriei turistice primite în scris de la Agenţie sau dacă această confirmare nu s-a făcut în termenul de 10 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul poate considera că voiajul nu a fost rezervat şi are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite;
 5. c) în momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agenţiei de turism sau există deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

2.3. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziția turistului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul agenției sau alte mijloace de comunicare electronică (e-mail, fax, etc.), obligația de informare a turistului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informații în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de agenție, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv dacă prezentul contract prezentat turistului în modalitățile prevăzute mai sus, conține informațiile prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicata. Informațiile și fotografiile prezentate în cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare sunt orientative și au caracter informativ, fără însă a afecta calitatea și cantitatea serviciilor contractate de turist.

2.4. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de călătorie.

 

III. Preţul contractului si modalitati de plata.

3.1. Preţul contractului este de ______ şi cuprinde costul serviciilor turistice efective conform comanda nr. ________ anexata la contract, comisionul Agenţiei şi T.V.A.

 1. Pentru serviciile interne plata se face in RON. Preturile specificate in valuta se vor calcula in RON la cursul BNR din ziua efectuarii platii + 2% comisionul de risc valutar.
 2. Pentru serviciile turistice externe plata se va efectua fie in EUR, fie in RON. In cazul in care plata se va efectua in RON se aplica comisionul de risc valutar de 2% fata de cursul BNR din ziua efectuarii platii.

3.2. Nerespectarea de către turist a termenelor de plată da dreptul agentiei sa rezilieze contractul si sa solicite despagubiri pentru daunele suferite.

 

IV. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

4.1. Agenţia se obligă sa confirme turistului  ca a primit  solicitaea de rezervare pe care acesta o transmis-o,  termenii si conditiile de modificare/anulare a serviciilor, factura fiscala, cat si datele de contact ale agentului de turism care se va ocupa de rezervarea aferenta, sa ii transmita confirmarea /infirmarea rezervarii in termen de 48 de ore de la solicitare insotita de toate voucherele necesare si factura fiscala.

4.2 In situatia in care serviciile turistice comandate de catre turist sunt infirmate de catre furnizorii agentiei, aceasta are obligatia sa restituie catre turist integral  suma achitata de catre turist  sau sa-i   propuae acestuia  variante alternative.

4.3. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unității de cazare etc., are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării, exceptie fac cazurile de suprarezervare (overbooking) care nu pot fi controlate de catre agentie, prevazute sau evitate.

În cazurile prevăzute la pct. 4.7 lit. b) şi c), informarea se va face în timp util pentru a permite turistului să decidă începerea călătoriei.

4.3. În cazul achiziționării unui pachet de servicii turistice având în componență și asigurarea transportului pe cale aeriană, Transportatorul Aerian, fără a cere acordul agenției de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenția nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiștii conform Regulamentului nr. 261/2004 implementat prin HG nr. 1912/2006. Orice problemă privind operarea zborului și acțiunile adiacente acestuia intră în competența și responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager și transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare și ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

4.4. În situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeaşi categorie ca cea rezervată iniţial, caz în care turistul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină ca şi cel rezervat.

4.5. Agenţia poate modifica preţul contractului în sensul majorării sau micşorării, după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micşorărilor de preţ ale contractului şi numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, a redevenţelor şi a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi, a taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Preţurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.

4.6. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

 1. a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
 2. b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
 3. c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.

Partile convin ca sensul expresiei „o parte importanta din serviciile turistice” este acela potrivit caruia servicii cu o valoare mai mare decat jumatate din valoarea prezentului contract nu poate fi prestata, din cauze obiective.

4.7. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:

 1. a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;
 2. b) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forță majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenția, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita inclusiv dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparații pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim urmare a unor renunțări de ultimă oră sau a neobținerii vizelor pentru toți participanții. Agenția nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje și a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice si nu este obligata sa ramburseze c/valoarea serviciilor achizitionate.
 3. c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.

4.8. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu minim  3 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:

 1. a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract. In cazul curselor charter, de regula,compania aeriana utilizata este la alegerea touroperatorului, in functie de gradul de ocupare realizat, aceasta poate fi schimbata; Orarul de zbor in cazul curselor charter are caracter informativ si poate suferi modificari, acesta va fi comunicat de catre agentie;
 2. b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;
 3. c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.
 4. d) obligaţiile turistului prevăzute la pct. 5.12, 5.13 şi 5.17.

4.9. Agenţia parte în contract este obligată să acorde prompt asistenţă turistului aflat în dificultate, în cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici agenţia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.

4.10. Clasificarea hotelurilor si a pensiunilor din oferta Agentiei are la baza informatiile furnizate de catre unitatile de cazare si poate fi subiectul schimbarii clasificarii oficiale, independenta de vointa Agentiei, in intervalul de timp dintre efectuarea rezervarii si inceperea sejurului. Daca modificarea clasificarii va fi adusa la cunostinta Agentiei aceasta are obligatia de a informa turistul in cel mai scurt timp cu privire la modificarile aparute, in toate celelate cazuri situatia nu poate fi imputabila agentiei.

4.11. In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor, inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia este obligata sa anunte turistii in cel mai scurt timp de aparitia unei astfel de stuatii. Agentia este in acelasi timp obligata sa propuna clientului solutionarea situatiei cu una din variantele urmatoare:

 1. a)  sa ofere clientului la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara;
 2. b)   sa ofere un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, cu rambursarea  diferentei de pret;
 3. c) sa ramburseze imediat toate sumele achitate de client in virtutea contractului;

4.12. Alocarea camerelor catre clienti se face strict de catre receptia hotelului, in afara de cazul in care a fost confirmata si platita la rezervare o camera in mod special – camera care este nominalizata expres in documentele de cazare cu numar/ pozitia/ vedere in unitatea de cazare. Agentia nu este responsabila de distribuirea camerelor in unitatile de cazare.

 

V. Drepturile şi obligaţiile turistului

5.1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 10 zile înaintea datei de plecare. În acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări. In cazul ofertelor speciale,mai ales a celor de Inscrieri Timpurii – Early Booking sau Nerambursabil – Non-refundable etc, cesionarea contractului este posibila doar daca aceasta se face in perioada de valabilitate a ofertei speciale, si doar cu acordul furnizorului de servicii in prealabil in caz contrar cesionarea nefiind posibila.

5.2. Turistul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor din tara de destinatie. Unitatile de cazare au dreptul de a alege/ stabili/ modifica ora de incepere a cazarii (check-in) si ora maxima de eliberarea camerelor (check-out). In cazul sejururilor cu locul de desfasurare in Romania ora de «check-in» poate fi stabilita intre orele 12:00 – 18:00, iar ora de eliberare a camerelor intre 10:00 – 12:00. Depasirea orei maxime de eliberare a camerelor (situatia «late check-out») se taxeaza si turistului ii revine obligativitatea de a o achita.

5.3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.

5.4. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. IV pct.4.2, hotărârea sa de a opta pentru: a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

5.5. În cazul în care turistul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări în condițiile cap. IV pct.4.2. se consideră că toate modificările au fost acceptate și turistul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip.

5.6. În cazul în care turistul reziliază/denunţă unilateral contractul în temeiul pct. 5.4 sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

 1. a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;
 2. b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ, în sensul rambursării diferenţei de preţ dintre cele două pachete turistice, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;
 3. c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

5.7. În toate cazurile menţionate la pct. 5.6, turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire, al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părţilor sau în baza unei hotărâri a instanţei de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

 1. a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;
 2. b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unităţii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevăzute la cap. IV pct. 4.7 lit. b);
 3. c) anularea s-a făcut din vina turistului.

5.8. În cazul în care Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie; b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ; c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

5.9. In cazul aparitiei situatiei de overbooking (suprarezervare), situatie care nu putea fi anticipata sau prevenita si care nu-i poate fi imputabila agentiei, turistul are dreptul:a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie; b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea  diferentei de pret; c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului fara insa a avea dreptul la despagubiri suplimentare.

5.10. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii.

5.11. Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract. Orice crestere a numarului de nopti a sejurului turistilor trebuie solicitat cu cel putin 24 de ore lucratoare inainte de data initiala de incepere a sejurului si poate deveni valabila doar cu acordul hotelului. Confirmarea cazarii la acelasi pret este posibila numai dupa acceptul in prealabil al furnizorului.

5.12. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie. Exceptie fac cazurile unde taxele de statiune se achita in prealabil prin intermediul agentiei si vor fi mentionate pe documentul de calatorie (voucher).

5.13. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate cat si a participantilor la calatorie, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice. In cazul in care turistul beneficiaza de bilete de tratament, acesta este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor asigurari sociale la zi.

5.14. In cazul in care la receptie se vor prezenta mai multe persoane decat cele mentionate in voucherul emis de agentie sau vor aparea neconcordante cu privire la varstele declarate ale copiilor, turistul este obligat sa achite cheltuielile suplimentare sau sa accepte refuzul de a nu putea caza persoanele ce nu au fost mentionate in rezervare. Agentia nu raspunde pentru persoanele nedeclarate sau datele de nastere eronat comunicate, daca actele de identitate prezentate la receptie nu corespund cu cele mentionate in voucher, responsabilitatea revine turistului in rezolvarea situatiei.

5.15. “No Show”. In situatia in care turistul este in imposibilitatea de a se prezenta la unitatea de cazare in ziua de incepere a sejurului specificata in documentele de cazare (voucher/biler de odihna si tratament), acesta este obligat sa anunte in cel mai scurt timp posibil Agentia, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil –  sa anunte imediat hotelierul. Agentia va face tot posibilul pentru a pastra rezervarea la aceeasi unitate de cazare, incepand cu cea mai apropiata data de intrare posibila, turistul suportand eventualele penalizari ce ar putea fi solicitate de catre hotel .  In cazul in care agentia sau hotelierul nu este informat in prealabil in timp util, camera poate fi eliberata fiind considerat “No Show”, neprezentare la cazare, iar suma achitata va fi retinuta ca si penalizare conform contract.

5.16. Turistul este obligat sa achite orice paguba materiala produsa hotelului direct reprezentantilor hotelului inainte de eliberarea camerelor. Turistul este obligat sa respecte politica hotelului cu privire la prestarea serviciilor (de alimentatie, orarul de deschidere a diverselor spatii de relaxare etc.) si sa aiba un comportament adecvat fata de personalul si angajatii unitatii hoteliere, hotelul isi rezerva dreptul de a anula orice prestare de servicii in cazul in care clientul nu se poate angaja intr-un comportament adecvat si civilizat, in acest caz agentia nu poate decat sa incerce medierea conflictului si incercarea de restituire a sumei achitate de client.

5.17. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către turist a unor formalități suplimentare (de ex. călătoria împreună cu minori, situația în care numele turistului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei, etc.), acesta are obligația de a îndeplini toate cerințele legale. Pentru o informare optimă, Agenția recomandă și consultarea site-ului Poliției de Frontieră. În cazul în care turistul nu își respectă obligația de a se informa cu privire la formalitățile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenției (de ex. în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoțește, cazier judiciar pentru insotitor, sau orice alte documente suplimentare pentru persoana insotitoare, pasaport valabil pentru minori pana in 14 ani – enumerarea fiind exemplificativă), Agenția este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilității efectuării călătoriei.

5.18. Agenția de turism recomandă turiștilor contactarea acesteia sau consultarea adresei de email comunicata in rezervare cu 24 ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc îmbarcare, etc.).

5.19. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de turiști, condițiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

5.20. In momentul cazarii, daca este cazul, turistul trebuie sa solicite receptionerului tarifele extra ale serviciilor si facilitatilor (ex:minibar/frigider, seif, aer conditionat, prosoape la piscina etc), pentru care acestia incaseaza bani suplimentari.

5.21.Turistul ia la cunoştinţă că serviciile pe care le achiziţionează fără ca acestea să facă parte din contractul cu agenţia de turism sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislaţia ţării de destinaţie, iar agenţia de turism nu are nicio responsabilitate asupra prestaţiilor în cauză.

5.22. Turistul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Agenţia nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de turist ca urmare a nerespectării acestui alineat.

5.23. Turistul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către turist a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta.

5.24. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

 

VI. Renunţări, penalizări, despăgubiri

6.1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:

 1. a) 30% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 45 de zile calendaristice înainte de data plecării;
 2. b) 50% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 17 – 44 de zile înainte de data plecării;
 3. c) 100% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 16 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.
 4. d) Modificarile aduse comenzii initiale (perioada, hotel, numar si tip de camere, clienti) sunt acceptate doar cu acordul furnizorului de servicii in caz contrar sunt considerate anulari si se penalizeaza in conformitate. Confirmarea modificarilor aduse unei comenzi se va face la disponibilitatea existenta si tariful din acel moment. Orice modificare adusa unei rezervari confirmate poate presupune taxa de modificare din partea furnizorului de servicii, in cazul in care doriti sa aduceti orice tip de modificare (perioada, hotel, tip camera etc) si exista o astfel de taxa, aceasta se va comunica inainte de catre agentie si modificarea se va face doar dupa acordul prealabil al turistului cu privire la aceasta taxa.
 5. e) Conditiile de mai sus nu sunt aplicabile rezervarilor efectuate pentru biletele de avion sau de autocar, OFERTE EARLY BOOKING, alte OFERTE SPECIALE (Last Minute, Black Friday, Non-Refundable etc) si pentru pachetele ce se desfasoara in perioada SARBATORILOR LEGALE (Craciun, Revelion, Paste etc). Astfel, in cazul anularilor serviciilor rezervate in conditiile mentionate anterior penalizarile sunt de 100% din momentul confirmarii rezervarii acestora. Orice modificare adusa unei rezervari aflate in oferta speciala se va face cu acordul furnizorului de servicii, daca aceasta modificare este permisa, atunci confirmarea rezervarii se va face la disponibilitatea existenta din momentul modificarii si la tariful din acel moment, de cele mai multe ori anulandu-se reducerea initiala.

6.2. Conditiile de anulare/penalizare indicate la art.V pct 1 sunt standard si se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul-serviciul turistic  valorificat / confirmat are propriile reguli de anulare/penalizare (ex: croaziere, destinatii exotice, sistemele de rezervari etc) .Aceste reguli se regasesc pe site in momentul efectuarii rezervarii la termene si conditii de rezervare la fiecare produs turistic in parte. Pe langa penalitatile indicate mai sus, turistul va suporta si eventualele taxe (ex: taxa pentru obtinerea vizelor), daca acestea nu sunt incluse in valoarea contractului.

6.3. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.

6.4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.

6.5. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.

6.7. Turistul trebuie să depună în scris (email,fax etc) cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.

6.8. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract. Despagubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii turistice

6.9. Situatiile de imbolnaviri grave inainte de inceperea sejurului sau in timpul sejurului se vor anunta Agentiei in cel mai scurt timp, iar documentatia justificativa emisa de catre institutiile sanitare abilitate cu privire la problema aparuta se vor transmite in cel mai scurt timp Agentiei. Agentia va face tot posibilul pentru recuperarea sumelor pentru serviciile neprestate, urmand sa returneze turistului aceste sume imediat dupa recuperarea lor de la prestator. Agentia nu poate garanta recuperarea sumelor in situatia anterior mentionata.

6.10. In cazul anularii survenite dupa emiterea biletului de avion sau biletului de autocar se vor percepe penalizari conform regulilor companiei aeriene sau transportatorului cu care a fost validat respectivul bilet. Agentia intelege sa fie responsabila pentru orice actiune sau omisiune a propriului personal, dar nu isi asuma nici o responsabilitate pentru eventualele embargouri, raniri, stricaciuni, pierderi, intarzieri sau iregularitati cauzate pasagerului de anulari sau intreruperi ale calatoriei datorate vremii proaste, grevelor, razboiului sau oricarei alte cauze aflate in afara propriului control. Vaccinarile care sunt necesare pentru anumite destinatii sau in anumite perioade intra in responsabilitatea si cheltuiala personala a pasagerului.

6.11. In cazul in care turistii sunt nevoiti sa paraseasca unitatea de cazare, din motive intemeiate, mai devreme decat termenul contractat, nu au posibilitatea sa isi recupereze banii pentru noptile neconsumate, decat cu acordul conducerii unitatii. Pentru asemenea situatii, turistii sunt obligati sa solicite managerului de receptie sau a celui de serviciu, un document scris care poate confirma data/ora check out-ului si acceptul unitatii sa nu penalizeze noptile neconsumate. In aceste situatii, agentia va intocmi un dosar care se va prezenta furnizorului, urmand ca acesta sa transmita decizia finala de inapoiere a banilor sau refuzul.

6.12. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

6.13. Agenţia nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere Agenţia.

6.14. Toate sumele menţionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4 şi 6.5 se vor reţine de către Agenţie din avansul sau preţul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată.

 

VII. Reclamaţii

7.1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, si va fi depusa in timpul perioadei de sejur, la Receptia hotelului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului). Sesizarile depuse ulterior catre Agentie/Hotel/Restaurant nu vor fi luate in considerare. In cazul imposibilitatii solutionarii problemei pe cale amiabila, acest document de sesizare trebuie semnat de reprezentantii unitatii de cazare pentru a confirma faptul ca s-a luat cunostinta de catre conducerea hotelului despre problemele aparute si ca acestea nu au fost solutionate pe cale amiabila. Sesizarile depuse ulterior catre Agentie/Hotel/Restaurant nu vor fi luate in considerare.

Datele de contact ale Agenţiei:

Pentru informatii si clarificari suplimentare  va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail office@edentravel.ro .

Pentru sesizari si reclamatii va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail sesizari@edentravel.ro.

Putem fi contactati si telefonic la numarul + 40720.024.999.

7.2. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, impreuna cu sesizarea de la unitatea de cazare, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei. Agentia, in termen de 30 zile calendaristice, va comunica turistului despagubirile care i se cuvin. Agentia isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare nicio reclamatie transmisa dupa trecerea celor 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei (check-out).

 

VIII. Asigurări  – Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei la Societatea de Asigurare OMNIASIG din Bucuresti, str. Aleea Axexandru nr.51 , sector 1,  telefon (+40)21 405 7420,  fax (+40)21 311 4490 conform polita asigurare seria BN  nr. 000000706 din  30.03.2019 este afişată pe paginile web ale agenţiei de turism www.viziteazadelta.rowww.spremunte.ro , www.edentravel.ro . Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.Agenția nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligațiilor stipulate în polițele de asigurare contractate prin intermediul Agenției, deoarece aceasta este doar intermediar între turist și asigurator.

8.2. Condiţiile în care turistul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:

8.2.1. În cazul în care Agenţia nu efectuează repatrierea turistului, acesta are obligaţia de a anunţa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situaţie societatea de asigurare nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa după întoarcerea turistului în România, în condiţiile poliţei de asigurare încheiate între Agenţie şi societatea de asigurare.

8.2.2. În cazul în care turistul solicită Agenţiei contravaloarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenţie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agenţiei rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

8.2.3. Turistul are obligaţia de a notifica societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agenţiei privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la pct. 8.2.2.

8.2.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenţie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.

8.2.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligaţia de a transmite societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative.

8.2.6. Documentele justificative constau în principal în:

 1. a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
 2. b) confirmările de primire precizate la pct. 8.2.2, 8.2.3 şi 8.2.5;
 3. c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanţe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
 4. d) fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul să solicite turistului şi alte documente justificative.

8.2.7. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice şi nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

8.2.8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.

8.2.9. În cazul în care, după plata despăgubirii, Agenţia plăteşte debitul către turist, acesta are obligaţia de a restitui asiguratorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenţie a sumelor reprezentând debitul.

8.2.10. Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinaţie ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agenţia recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalităţi de anulare. Turistul se poate informa în agenţii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agenţia de turism de unde acesta a achiziţionat pachetul de servicii turistice, dacă Agenţia oferă acest tip de serviciu.

8.3. Agenţia nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligaţiilor stipulate în poliţele de asigurare contractate prin intermediul Agenţiei, deoarece aceasta este doar intermediar între turist şi asigurator.

 1. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:
 2. a) voucherul, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, după caz;
 3. b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice.
 4. c) cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agenţiei puse la dispoziţia turistului, în format tipărit sau pe suport electronic.

 

IX. Dispoziţii finale

9.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

9.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999, republicata.

9.3. Toate unitățile de cazare, precum și mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale țărilor de destinație, conform procedurilor interne și normativelor locale acolo unde acestea există, care diferă de la o țară la alta și de la un tip de destinație la altul.

9.4. Turistul declară că Agenția de turism l-a informat complet cu privire la condițiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 107/1999. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice, turistul își exprimă acordul și luarea la cunoștință cu privire la condițiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta Agenției de turism. Totodata turistul consimte ca oricare din comunicarile/informarile Agentiei sa ii fie trimise prin email/fax/sms, la adresele/numerele indicate in preambulul prezentului contract.

9.5. Litigiile apărute între părți se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părțile înțeleg să se adreseze instanțelor de judecată competente.

9.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 

Agentia

EDEN TRAVEL PARTNER SRL

Turist,